Integritetspolicy

V 1.0 – 4 november 2020

Introduktion

Välkommen till vår integritetspolicy i samband med användningen av webbplatsen www.depe4dplay.com. Vi respekterar din integritet och strävar efter att skydda din personliga information samt hanterar det enligt tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016, om skydd för fysiska personer med avseende behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, och om upphävande av direktiv 95/46 / EG (Allmän dataskyddsförordning) – ”GDPR”.

Denna integritetsspolicy kommer att informera dig om hur vi skyddar din personliga information efter att du besöker vår webbplats och informera dig om dina integritetsrättigheter, samt hur lagen skyddar dig.

 1. Vilka är vi
 2. Personuppgiftsansvarig för din personliga information är Pragmatic Play Ltd, som har registrerat en adress på Tower Tower 144, Sliema, SLM1604, Malta (”Företaget”, ”vi”, ”oss”, ”vårt”). Syftet med denna integritetspolicy är att informera dig om hur företaget samlar in, behandlar, använder, lagrar och skyddar din personliga information samt dina rättigheter med avseende på behandlingen av din personliga information.
 3. Genom att besöka vår webbplats och använda våra tjänster bekräftar du att du har läst och accepterat denna integritetspolicy.
 4. Företaget medger att när vi samlar in din personliga information är vi bundna av Maltas lagar och att vi kommer att behandla din personliga information i enlighet med GDPR. För ytterligare information eller frågor om hur vi använder din personliga information kan du kontakta vår dataskyddsombud via följande e-postadress: [email protected].
 5. Varje meddelande, begäran, förfrågan eller annan kommunikation som du adresserar till företaget måste mailas till [email protected] All kommunikation via e-post anses ha mottagits följande arbetsdag efter avsändningen.
 6. Definitioner

Stora bokstäver i denna policy har den betydelse som tilldelas dem enligt GDPR eller villkoren på denna webbplats och måste tolkas i enlighet därmed. Dessutom gäller följande definitioner:

 • Deltagaren – har tillgång till och använder webbplatsen och skickar, eller vill förverkliga, videor av deras stora vinster i spel från företaget (”Du” eller ”Din”).
 • Tjänster – de tjänster som tillhandahålls av företaget via webbplatsen.
 •  Ämne
  • Denna integritetspolicy innehåller de villkor som företaget följer för att skydda sina användares integritet. Den beskriver under vilka villkor vi utför all insamling och behandling av dina personuppgifter för att säkerställa deras säkerhet och konfidentialitet.
  • Företaget förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna integritetspolicy när så är lämpligt och alla ändringar träder i kraft från det ögonblick de visas online på webbplatsen. Alla väsentliga ändringar av denna integritetspolicy kommer att kommuniceras till dig.
 • Principer för databehandling
 • Vi respekterar dina grundläggande rättigheter fullt ut och anser att skyddet av din personliga information är en prioritet. Därför följer vi följande grundläggande principer när vi behandlar din personliga information:
 • Vi skickar endast din personliga information för laglig och rättvis behandling, och vi upprätthåller full insyn i hur vi hanterar din personliga information;
 • Vi samlar in och behandlar endast din personliga information för specifika, uttryckliga och legitima ändamål, som beskrivs i denna integritetspolicy, och vi behandlar den inte vidare på något sätt som är oförenligt med dessa syften;
 • Vi behandlar endast din personliga information i den utsträckning som är nödvändig och lämplig för det ändamål för vilket den samlas in;
 • Vi gör en rimlig ansträngning för att säkerställa att din personliga information är korrekt och, där det är nödvändigt, uppdaterad med avseende på syftet med behandlingen, medan vi vidtar alla rimliga åtgärder för att omedelbart radera eller detta i händelse av felaktighet;
 • Vi behandlar din personliga information på ett sätt som garanterar deras säkerhet genom lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder.
 • I allmänhet följer vi alla tillämpliga lagstadgade skyldigheter som datahanterare för din personliga information.
 • Typer av insamlad personlig information

Företaget samlar in och behandlar följande personuppgifter:

Personlig information som krävs för att skicka videor:

 • E-postadress
  • Användarland
  • Användarnamn

Vid tidpunkten för din åtkomst och användning av webbplatsen:

 • IP-adress
  • Användarens enhetsdata
  • Allmän kommunikationsdata
  • Information om användarinställningar avseende webbplatsen
  • All annan personlig information som tillhandahålls av dig under din interaktion med oss.

 • Syfte och rättslig grund för databehandling
 • Företaget kan behandla din personliga information för att fullgöra sina skyldigheter enligt villkoren och för att följa sina juridiska skyldigheter för följande ändamål:
  • Administration och utveckling av webbplatsen;
  • Skapa en bättre användarupplevelse;
  • Upptäcka, undersöka och förhindra olagliga aktiviteter och skydda dina rättigheter och företagets rättigheter;
  • Insamling, bearbetning och genomförande av statistisk och annan forskning och analys av information för att förbättra webbplatsen och tjänsterna;
  • Bekräftelse av överensstämmelse med webbplatsens villkor, som företaget kan implementera på webbplatsen då och då.
 • Företaget får endast behandla din personliga information med ditt juridiska godkännande för följande ändamål:
 • För kommersiell kommunikation, marknadsföring och reklam för våra tjänster eller tredjeparts tjänster via SMS, telefon, e-post, internet, fax, post, sociala medier och/eller andra relevanta kommunikationsmedel.
 • För personlig marknadsundersökning och/eller analysändamål eller för att bättre förstå dina behov, preferenser, intressen, upplevelser och/eller vanor som konsument.
 • Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till vår behandling av din personliga information skriftligen till vår kontaktinformation som nämns i denna policy. Återkallande av ditt samtycke påverkar inte lagligheten i behandlingen av dina personuppgifter före återkallelsen.

 • Datamottagare
 • Hanteringen av dina personuppgifter av våra databehandlare sker enligt ett avtal som tvingar databehandlare till samma nivå av dataskydd som tillhandahålls enligt denna integritetspolicy.
 • Vi vidarebefordrar inte din personliga information till tredjepart utanför Europeiska unionen. I händelse av att en sådan dataöverföring sker kommer vi att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att din information behandlas lika säkert som inom EU och i enlighet med denna integritetspolicy och tillämplig lag. Dessutom uppdaterar vi denna integritetspolicy för att återspegla gränsöverskridande dataöverföring och relevanta säkerhetsåtgärder för din integritet.
 • I händelse av att vi är skyldiga av en domstol eller annan administrativ myndighet under en utredning om olaglig verksamhet, såsom penningtvätt och i något annat fall, är vi juridiskt skyldiga att göra det. Företaget kan överföra din personliga information till myndigheter i den utsträckning som anges i tillämplig lag.

 • Datasäkerhet och sekretess
 • För att säkerställa korrekt användning och integritet av din personliga information och för att förhindra obehörig eller oavsiktlig åtkomst, bearbetning, radering, ändring eller annan användning, tillämpar företaget lämpliga interna policy och uppfyller alla relevanta processer och säkerhetsåtgärder samt upprätthåller tekniska standarder enligt tillämpliga lagar och förordningar.
 • Företagets behandling av dina personuppgifter sker på ett sätt som säkerställer konfidentialitet och säkerhet, och tar hänsyn till den senaste utvecklingen, implementeringskostnader, omfattningen, sammanhanget och syftet med behandlingen samt riskerna för dina rättigheter och friheter, som är tillämpliga under varje omständighet.
 • Din personliga information behandlas uteslutande av auktoriserad personal i företaget som är bundna av strikta sekretessskyldigheter.
 • Lagring av personuppgifter

• Vi har din personliga information så länge som nödvändigt för att uppfylla relevanta ändamål för behandlingen som förklaras i denna policy, i enlighet med principerna för dataminimering och lagringsbegränsning.

• Företaget kan också lagra din personliga information efter utgången av relevanta behandlingsändamål i följande begränsade fall:

• I händelse av att det finns en rättslig skyldighet enligt en relevant lagstadgad bestämmelse.

• I händelse av ett krav mot företaget, så länge det är nödvändigt att försvara våra rättigheter och legitima intressen inför behörig domstol och annan offentlig myndighet.

• Efter lagringsperioden kommer din personliga information att raderas från våra databaser och system.

• För mer information om datalagring i samband med specifik personlig information, vänligen kontakta oss på [email protected].

 1. Dina rättigheter
 2. Du har rätt att:
 3. Begära åtkomst till dina personuppgifter och information relaterad till deras behandling och att få en kopia därav.
 4. Begära korrigering av eventuella felaktigheter eller någon av dina personliga uppgifter som saknas.
 5. Begära radering av din personliga information.
 6. Begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i fall som uttryckligen föreskrivs i lag.
 7. Begära överföring av din personliga information till en annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format.
 8. Att invända mot behandlingen av dina personuppgifter i fall som uttryckligen föreskrivs i lag.
 9. Att invända mot ett beslut som fattas enbart på grundval av automatiserad bearbetning, inklusive profilering, som har en inverkan på dig eller väsentligt påverkar dig.

• Alla förfrågningar som är relevanta för avsnitt 10.1 ovan måste adresseras skriftligen till [email protected].

• Vi kommer att svara på dina förfrågningar inom en (1) månad från mottagandet. Efter förhandsanmälan kan denna period vid behov förlängas med ytterligare två (2) månader, med hänsyn till komplexitet i begäran och antalet andra pågående förfrågningar. Om din begäran avvisas kommer vi att tillhandahålla en relevant motivering.

• Om din begäran inte uppfyller kraven i tillämplig lag förbehåller vi oss rätten att antingen: (a) införa en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller kommunicera eller utföra den begärda åtgärden, eller (b) avslå din förfrågan.

• Om det råder något tvivel om den person som skickar in begäran förbehåller vi oss rätten att begära ytterligare information som är nödvändig för att verifiera identiteten.

• Om dina rättigheter kränks har du rätt att lämna in ett klagomål till byrån för information och dataskydd på följande webbplats https://idpc.org.mt/

 1.  Dina skyldigheter
 2. Genom att använda vår webbplats och genom att tillhandahålla din personliga information bekräftar du att du är skyldig att tillhandahålla din faktiska, korrekta och fullständiga information som företaget har begärt. Dessutom måste du informera oss om ändringar av din information för att säkerställa att den hålls uppdaterad och korrekt.
 3. Om det visar sig att du bryter mot dina skyldigheter eller om vi har rimlig misstanke om att informationen du lämnar är falsk eller ofullständig eller på något sätt strider mot tillämplig lag eller denna integritetspolicy, förbehåller vi oss rätten att ta bort alla inlämnade videor och stänga alla konton som kan skapas omedelbart och utan föregående meddelande.
 1.  Cookies

• Vår webbplats använder cookies. För mer information, besök vår cookiepolicy.

Delta i Social Tournaments för att vinna riktiga kontantvinster!
Monthly Tournament
6,000€
Prispott
Slutar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Weekly Finals
2,000€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
200€
Prispott
Slutar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
350€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
350€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Daily
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Special
200€
Prispott
Startar om
Dagar
Timmar
Minuter
Sekunder
Se mer
22
fler
turneringar!
Socialtournaments.com is a free to play social casino designed to let players try our games before they decide to play for real money wagers with licensed B2C operators. Players are not eligible to play where free play games with prizes are prohibited. Socialtournaments.com is unlicensed.
Senaste nyheterna

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Vi kan dela information om din användning av vår webbplats med analytiska partners som potentiellt associerar den med annan information som de har fått tillgång till genom din användning av deras tjänster. Genom att klicka på ”Acceptera” eller genom att fortsätta på webbplatsen utan att ändra dina inställningar, samtycker du till att ta emot alla cookies som vi använder på vår webbplats. Du kan när som helst ändra dina cookies-inställningar.

Acceptera